Nabór na rachmistrza terenowego

Burmistrz Pakości – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrza  terenowego do spisu rolnego na terenie Gminy Pakość. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie miasta i  Gminy Pakość,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: 
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu e-mail.
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-5 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać  w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pakości, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4,88-170 Pakości z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

   
Do pobrania: 
1. Ogłoszenie burmistrza Pakości o naborze na rachmistrzów (83kB) pdf
2. Klauzula informacyjna-przetwarzanie danych osobowych (102kB) pdf
3. Oświadczenie o niekaralności (76kB) pdf
4. Zgłoszenie i oświadczenie pkt.1-5 (86kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Rygielska (23 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2020, 14:52:52)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (26 czerwca 2020, 09:53:10)
Zmieniono: Usunięcie oświadczenia pkt. 6-10

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2065