Deklaracja dostępności

Dostępność serwisu BIP

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.Data publikacji strony internetowej BIP: 04.2003Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.2017Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie sporządzono dnia 01.04.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5.

Klawisze dostępu

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę

Podstawy prawne

Dążymy do tego, by serwis spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
 • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:pdfdoc

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Malinowski,adres poczty elektronicznej um@pakosc.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

 • wej­ście od ulicy Bar­ciń­skiej znaj­duje się na poziomie gruntu umoż­liwiając dostęp dla osób z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową gdzie można skorzystać ze schodołazu gąsięnicowego, przy pomocy którego mogą dostać się do głów­nego holu osoby poruszające się na wózku inwalidz­kim o łącz­nej wadze do 120 kg

Dostosowanie korytarzy

 • dla osób z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową dostępny jest tylko korytarz w holu głów­nym oraz wej­ście na poziomie grutu od ul. Bar­ciń­skiej. Toa­leta dla osób nie­peł­nospraw­nych znaj­duje się na par­terze, na poziomie holu głównego

Dostosowanie schodów

 • schody w budynku nie są dostosowane

Dostosowanie wind

 • w budynku nie ma windy

Dostosowanie pochylni

 • w bydynku nie ma pochylni

Dostęp­ność pochylni

 • w budynku nie ma pochylni

Dostęp­ność pętli indukcyjnych

 • w budynku brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie par­kin­gów

 • par­king Urzędu od ul. Bar­ciń­skiej posiada wyznaczone miej­sce par­kin­gowe do osób z niepełnosprawnością
 • ist­nieje moż­liwość wykorzystania samo­chodu 9 osobowego przy­stosowanego do prze­wozu osób nie­peł­nospraw­nych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim

Prawo wstępu z psem asystującym

 • do budynku i wszyst­kich jego pomiesz­czeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostęp­ność tłumacza migowego

 • Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co naj­mniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kon­tak­tując się z Koor­dynatorem ds. dostęp­no­ści na adres e-​mail: um@pakosc.pl lub telefonicz­nie 525665024

metryczka


Wytworzył: Michał Szot (3 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (6 kwietnia 2020, 20:19:28)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (31 marca 2022, 13:20:27)
Zmieniono: Aktualizacja deklaracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2560