Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zaproszenie do prac w Komisji Konkursowej w 2023 r.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne  upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane przez [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości z dnia 30.11.2022 o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów na rok 2022

OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów na rok 2022Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz.2082) [...]

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PAKOŚĆ O PREFERENCYJNYM ZAKUPIE WĘGLA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PAKOŚĆ O PREFERENCYJNYM ZAKUPIE WĘGLA  Burmistrz Pakości działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych [...]

Okresowa kontrola źródeł ogrzewania

Burmistrz Pakości zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.) informuje, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co [...]

Zgłaszanie uwag do Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Informujemy o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uwag do Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław z 26.08.2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław z 26.08.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbiórka wraz z budową nowego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2510 C Helenowo - Cieślin w [...]

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości

Dnia 29 czerwca 2022r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania ochrony [...]

Dodatkowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2022

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI o dodatkowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.) Burmistrz Pakości ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji: zaktualizowana  [...]

OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2022

Pakość, 31.01.2022 r. OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2022   Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z [...]

KOREKTA - Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów na rok 2021

OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów na rok 2021 Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. [...]

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego uwag do Programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o [...]

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów na rok 2021

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.2029) Burmistrz Pakości ogłasza:zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez [...]

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie ochrona zdrowia w Gminie Pakość w 2021 r.

Dnia 30 czerwca 2021r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w [...]

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Pakość w 2021 r.

Dnia 30 czerwca 2021r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Pakość na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na [...]

Oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Wyjazd integracyjny do Biskupina”

Dnia 11 czerwca 2021r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Wyjazd [...]

Oferta Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Dnia 10 czerwca 2021r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.) Burmistrz Pakości ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji: zaktualizowana  podstawowa [...]

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2021

Pakość, 29.01.2021 r.   OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2021   Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych [...]

Zaproszenie do pracy w Komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne – upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane przez [...]

Projekt współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do zapoznania się z projektem programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego [...]

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020

Pakość, 30.10.2020 r.    OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów na rok 2020   Na podstawie art. 46 ust1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o [...]

Oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 10.08.2020 r.

Dnia 10 sierpnia 2020r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Integracyjne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2020     Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. [...]

Oferta Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Pakości z dnia 3 lipca 2020 r.

Dnia 3 lipca 2020r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Wyjazd [...]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz [...]

Zaproszenie do prac Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne – upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane przez [...]

Informacja roczna Burmistrza Pakości o rozliczonych dotacjach celowych w 2019 r.

Zgodnie z § 16 ust. 2 uchwały Nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2020

OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2020   Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Burmistrz [...]

Zgłaszanie uwag do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uwag do załączonego [...]

Oferta realizacji zadania publicznego

Dnia 18 listopada 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Zespół Spor­towy Kościelec na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Burmistrz [...]

Oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Kościelec na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dnia 2 października 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Kościelec na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. [...]

Informacja roczna Burmistrza Pakości o rozliczonych dotacjach celowych w 2018 r.

Zgodnie z § 16 ust. 2 uchwały Nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu [...]

Oferta Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Pakości

Dnia 25 czerwca 2019r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019

Pakość, 30.04.2019 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019    Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z [...]

Oferta Ludowego Zespołu Spor­towego Kościelec

Dnia 28 lutego 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Zespół Spor­towy Kościelec na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie upowszechniania kul­tury fizycz­nej i sportu pt. [...]

Oferta Pol­skiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Miej­skie w Pakości

Dnia 27 lutego 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Wyjazd [...]

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2019

Pakość, 29.01.2019 r.    OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2019   Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań [...]

Zaproszenie do prac w Komisji Konkursowej upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i [...]

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

BURMISTRZ PAKOŚCI ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. Na podstawie art. 11 ust. 2, art.11 ust. 3 oraz art. 13 ust.1, art.13 ust. [...]

Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uwag do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok

Pakość, 31.10.2018 r.   OGŁOSZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2018     Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych [...]

Informacja o wpłynięciu oferty złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości, na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania w zakresie ochrony zdrowia pt. „Wyjazd integracyjny Diabetyków”

W dniu 30 kwietnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz diabetyków pt. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018

Pakość, 30.04.2018 r.     OGŁOSZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018     Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań [...]

Informacja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pakości

Informacja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Wyjazd integracyjny [...]

Zaproszenie do prac w Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne – upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane przez [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018

Pakość, 29.01.2018 r.   OGŁOSZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018   Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. [...]

Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uwag do Programu współpracy Gminy Pakość na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi

Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uwag do załączonego [...]

Informacja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt "Spotkanie z kulturą"

W dniu 3 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pakości na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt "Spotkanie [...]

Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów Szkół, Zespołu Placówek Oświatowych oraz Przedszkola Publicznego

BURMISTRZ GMINY PAKOŚĆogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,ul. Błonie 2, 88-170 Pakość;Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, ul. Szkolna 44, 88-170 [...]

Informacja o wpłynięciu oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych"

W dniu 17 maja 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pakości na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Wyjazd [...]

Informacja o wpłynięciu oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

W dniu 31 marca 2017 r.  do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Pakość na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017

Pakość, 26.01.2017 r. OKP.4431.1.1.2017                           OGŁOSZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI o podstawowej [...]

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

BURMISTRZ PAKOŚCI ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. Na podstawie art. 11 ust. 2, art.11 ust. 3 oraz art. 13 ust.1, art.13 ust. [...]

Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024

Informacja podsumowująca z konsultacji społecznych Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Burmistrz Pakości obwieszczeniem z dnia 18 listopada 2016 r. zaprosił mieszkańców do [...]

Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uwag do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uwag do załączonego [...]

Informacja o wpłynięciu oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 14 września 2016 r.  do Urzędu Miejskiego w Pakości wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych  pt." [...]

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Pakość

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Pakość pt. "Organizacja imprezy z okazji 50-lecia Koła".W dniu 08.06.2016r. do [...]

Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 13.06.2016 r.

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 czerwca 2016 r.Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), ogłaszam co następuje:W dniach od 28 czerwca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r. [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Burmistrz Pakości informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 23 lutego 2016 r. konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz gminy Pakość do finansowego wsparcia zostały [...]

Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Urząd Miejski w Pakości w nawiązaniu do pisma z dnia 6 lipca 2015 r. informuje, że Firma Taxus UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płomyka 56 A na zlecenie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu realizuje zadanie pn:. „Wykonanie [...]

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, iż w wyniku roz­strzygnięcia w dniu 6 marca 2015 r. kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na rzecz gminy Pakość do [...]

Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

BURMISTRZ PAKOŚCI ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. Na podstawie art. 11 ust. 2, art.11 ust. 3 oraz art. 13 ust.1, art.13 ust. 2 ustawy [...]

Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. Zgodnie z [...]

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.

BURMISTRZ PAKOŚCI   ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.   Na podstawie art. 11 ust. 2, art.11 ust. 3 oraz art. 13 [...]

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

wtorek, 11 grudnia 2012 r.Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) w Urzędzie Miejskim w Pakości został [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości ws. wniosków i propozycji zadań do budżetu Gminy Pakość na 2013 r.

Pakość, dn. 17 września 2012 r. F.3020.01.2012.LO   Ogłoszenie Burmistrza Pakości    Informuję, iż do dnia 30 września 2012 r. można składać wnioski i propozycje zadań do budżetu Gminy Pakość na 2013 rok [...]

Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Pakości ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów w:   Gimnazjum w Pakości Szkoły Podstawowej w Pakości Przedszkola Miejskiego w Pakości Zespołu Placówek Oświatowych w [...]

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) w Urzędzie Miejskim w Pakości został przygotowany projekt [...]

Ogłoszenie Burmistrza Pakości - wnioski i propozycje zadań do projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok.

Pakość, dn. 14 września 2011 r. F.3020.01.2011.LO     O G Ł O S Z E N I E     Informuję, iż do dnia 30 września 2011 r. można składać wnioski i propozycje zadań do budżetu Gminy Pakość na 2012 [...]

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r

BURMISTRZ PAKOŚCI   ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.   Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

metryczka