Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pakość

Urząd Miejski w Pakości informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póżn zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pakość, zwany dalej "rejestrem", prowadzi Burmistrz Pakości.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści: "Oświadczam, że:

  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)".

  Powyższe oświadczenie powinno zawierać także: 

  1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Pakości dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Pakości (pok. nr 16 I piętro) lub w podmenu tej informacji w pliku do pobrania.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (tj. 01.01.2012 r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  Nr 152, poz. 897).  

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (8 marca 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 marca 2012, 13:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11341