Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiegoz dnia 28 lipca 2022 r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości, na [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiegoz dnia 7 czerwca 2022 r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na przebudowie odcinka istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiegoo wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: "Przebudowa odcinka istniejącej napowietrznej linii 110 kV [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo

Pakość, dnia 17.11.2016r.   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Węgierce, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Pakości z dnia 18.05.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w [...]

metryczka