Uchwała nr XLI/406/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2023w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.1) )

Uchwała nr XLI/406/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.1) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Pakość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w następujących wysokościach:

1) za jednorazowy odbiór, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za worek/pojemnik 120 l – 50 zł brutto,
b) za pojemnik 240 l – 90 zł brutto,
c) za pojemnik 1 100 l – 230 zł brutto,
d) za kontener 5 m3 – 1 100 zł brutto,
e) za kontener 7 m3 – 1 400 zł brutto.

2) za jednorazowy odbiór, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za worek/pojemnik 120 l – 100 zł brutto,
b) za pojemnik 240 l – 180 zł brutto,
c) za pojemnik 1 100 l – 460 zł brutto,
d) za kontener 5 m3 – 2 200 zł brutto,
e) za kontener 7 m3 – 2 800 zł brutto.

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, w następujących wysokościach:
1) powyżej 5 m3 nieczystości ciekłych – 40,00 zł brutto za odebranie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych;
2) do 5 m3 nieczystości ciekłych – 70,00 zł brutto za odebranie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych;
3) 140,00 zł brutto za odebranie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 4717).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szymborski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1549, poz. 2797.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez:
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy, rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549), wprowadzającej m.in. zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, konieczne stało się dostosowanie przedmiotowej uchwały do zmian ustawowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy w drodze uchwały określić górne stawki opłat ponoszonych przez:
właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, tj. nieruchomości niezamieszkałych, za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
W myśl art. 6 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ww. ustawy w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, na odbiór odpadów komunalnych oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, gmina jest zobowiązania zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wydać z urzędu decyzję, w której ustalona zostanie wysokość opłat za wykonanie powyższych usług. Ww. opłaty wylicza się z zastosowaniem określonych w niniejszej uchwale górnych stawek.
Wskazane w przedmiotowej uchwale górne stawki opłat ustalone zostały na podstawie aktualnych cen za usługi świadczone przez przedsiębiorców, którzy posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie Burmistrza Pakości na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Górna wysokość stawek spełnia zadanie zapewnienia funkcji karnej opłaty, w przypadku niewywiązywania się właściciela z ciążącego na nim obowiązku pozbywania się, zgodnie z prawem, odpadów komunalnych oraz ścieków powstających na terenie nieruchomości oraz przejęcia przez Gminę obowiązku dbałości o środowisko.
Określone w uchwale stawki są stawkami maksymalnymi, jakie mogą stosować przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów do zmian wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. doprecyzowanie zapisów dotyczących górnych stawek opłat za pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, z podziałem na nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2023, 14:51:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41