Uchwała nr XLI/408/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2023w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pakości Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.[1])

Uchwała nr XLI/408/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pakości

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznać skargę z dnia 7 grudnia 2022 r. (data wpływu) na działanie Burmistrza Pakości, w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym integralną część do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości zobowiązując go do poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2022 r.  poz. 1855 i 2185.  
 
   
Uzasadnienie 
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pakości.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Dnia 7 grudnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Pakości wpłynęła skarga na działanie Burmistrza Pakości w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku ze złożoną skargą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pakości podjęła czynności wyjaśniające.
W opinii Skarżącej w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych widnieją obecnie dwa adresy pobierania usług (WFS i ATOM) dotyczące zbioru danych przestrzennych dla miejscowych planów miasta i gminy Pakość, z których żaden nie zapewnia bezpośredniego dostępu do zbioru zawierającego wymagane przepisami prawa dane. Obowiązek ten polega na tym, aby każdy zainteresowany mógł pobrać na swój komputer kopię zbioru danych przestrzennych utworzonych dla aktów planowania przestrzennego oraz gdy jest to wykonalne miał zapewniony bezpośredni dostęp do tego zbioru, czyli pobierał ten zbiór online, co w praktyce oznacza dostęp do najaktualniejszej wersji zbioru. Opisane przez Skarżącą działania ograniczają dostęp do informacji publicznej, utrudniając działania potencjalnym inwestorom z terenu co najmniej Unii Europejskiej. Sytuacja ta dodatkowo naraża gminę na ryzyko odszkodowań w związku z naruszeniem praw majątkowych osób zainteresowanych dostępem do tych danych. Ponadto Skarżąca zarzuca Burmistrzowi Pakości wydatkowanie środków publicznych na zapewnienie dostępu do danych przestrzennych niespełniających obowiązujących wymagań w tym zakresie.
W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się do Burmistrza Pakości z pismem o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Z pozyskanych informacji wynika, że na mocy nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), zobowiązano organy właściwe do sporządzania projektów aktów, takich jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany odbudowy i miejscowe plany rewitalizacji, do tworzenia oraz prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214). Sposób tworzenia oraz prowadzenia zbiorów uwzględniających zakres informacyjny, strukturę, formę i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października  2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz matadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916). Na mocy wskazanych przepisów prawa, nałożone na gminę obowiązki musiały być zrealizowane najpóźniej do dnia 31 października 2022 r.
W celu realizacji opisanych powyżej obowiązków Gmina Pakość nawiązała współpracę z firmą GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy umowy zawartej dnia 25 lutego 2022 r. W wyniku powyższej współpracy, celem spełnienia ustawowych obowiązków, Gmina Pakość udostępnia zbiory danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego za pomocą usługi pobierania danych przestrzennych.  Realizacja usługi pobierania jest oparta o standard ATOM, który jest usługą umocowaną w wytycznych INSPIRE, służącą do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. Szczegółowe informacje na temat profilu ATOM dostępne są na stronach Komisji Europejskiej w dokumencie Technical Guidance Download Services, który wymienia standard ATOM na równi ze standardem WFS, jako jedną z dwóch możliwości implementacji usługi pobierania w rozumieniu przepisów o INSPIRE. Usługa ATOM udostępnia zbiór danych w postaci dokumentu elektronicznego GML, zgodnie ze schematem aplikacyjnymi i specyfikacją danych oraz podpisanego podpisem elektronicznym, co wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2002 r. w sprawie zbioru danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodność ze schematem oznacza m.in., że zbiór danych zawiera wszystkie obiekty wymagane w rozporządzeniu tj.:
- app:AktPlanowaniaPrzestrzennego (akt planowania przestrzennego),
- app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego (rysunek aktu planowania przestrzennego),
- app:DokumentFormalny (dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego).
Sprawdzenia zgodności ze schematem aplikacyjnym pobranego poprzez usługę pliku ze zbiorem danych APP możną dokonać przy pomocy jednego z narzędzi dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – poprzez wtyczkę APP dla aplikacji QGIS lub walidator online.
Adres usługi pobierania ATOM publikującej dane dla Gminy Pakość to: https://mpzp.igeomap.pl/atom
- wywołanie usługi wskazujące na zbiór miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=040707&typ=1
- wywołanie usługi wskazujące na zbiór studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=040707&typ=2
Zgodnie z obowiązującymi przepisami adres usługi zgłoszony jest do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i widoczny jest na stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=040707&temat=3.4
Adres pobierania usługi ATOM jest wyszczególniony w metadanych dla zbioru dostępnych poprzez usługę wyszukiwania https://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw.
W świetle poczynionych czynności wyjaśniających Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pakości proponuje uznać za bezzasadną rozpatrywaną skargę na działanie Burmistrza Pakości. Na podstawie złożonych wyjaśnień należy stwierdzić, że Gmina Pakość zapewnia dostęp do kompletnego zbioru danych przestrzennych dotyczących  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez spełnienie wymagań nałożonych na gminę przepisami prawa w tym zakresie. Usługa ATOM to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w internecie. Jest prawidłową i umocowaną w wytycznych INSPIRE usługą służącą do pobierania predefiniowanych zastawów lub elementów zestawów danych bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. W związku z pojawiającym się w skardze zarzutem dotyczącym wydatkowania środków publicznych na zapewnienie dostępu do danych przestrzennych niespełniających wymagań uregulowanych przepisami prawa, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdza nieprawidłowości w tym zakresie z uwagi na to, iż Gmina Pakość we współpracy z firmą GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewnia prawidłowy i kompletny dostęp do danych przestrzennych.
Zgodnie z art. 239 § 1 ww. ustawy w przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadomienia skarżącego.    
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 lutego 2023, 09:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38