Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami.

Pakość, 21 maja 2014 r.
 KIO.6733.10.4.2014 
O B W I E S Z C Z E N I E


       Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 zawiadamiam,

       że na wniosek Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Romana Szweda z dnia 21 maja 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie nieruchomości oznaczonych nr 325/14, 327/10, 327/12, 327/20, 327/21, 234/2, 327/4, 327/17, 327/11 oraz 415/2 położonych w obrębie 3, miasto Pakość.
 
      W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº- 12ºº, a także uzyskać wyjaśnienie
w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
 
Rozdzielnik: 
  1.  Tablica ogłoszeń.
  2.  Strona BIP.
  3.  A/a. 

Osoba prowadząca: Marek Żelazny

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (21 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Gromek (21 maja 2014, 14:23:11)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 sierpnia 2014, 14:48:37)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1241