Uchwała nr XLI/404/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywianiaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 8 ust. 2 , art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.1) ) w związku z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r., poz. 1287)

Uchwała nr XLI/404/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 8 ust. 2 , art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.1) ) w związku z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r., poz. 1287)


uchwala się co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 200% kryterium ustawowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

§ 2. Do wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Traci moc Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2019 r. poz. 103) oraz Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2019 r. poz. 104).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szymborski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1296, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, poz. 1967 i poz. 2127.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem uchwały jest podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.
2. Omówienie podstawy prawnej
Z dniem 1 stycznia 2023 r. Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 (Mon. Pol. z 2022 r., poz. 264) wprowadziła zmiany do Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023 (Mon. Pol. z 2018, poz. 1007), podwyższając kryterium dochodowe ze 150% na 200% dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające te osoby do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz określenie zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie pieniężne i rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach programu. Tym samym tracą moc: Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie uchwały nie wymaga dodatkowych uzgodnień ani konsultacji a konieczność jej podjęcia wynika wprost z przepisów prawa.
4. Uzasadnienie merytoryczne
Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023 (Mon. Pol. z 2018, poz. 1007), ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku przewidywał udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% obowiązującego kryterium , o którym mowa w art. 8 ust 1 ustawy w dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Nowa uchwała Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2022r. podwyższająca do 200% kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” pozwoli na objęcie większej liczby osób i rodzin pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub pomocy w formie posiłku, tym samym ulegnie zwiększeniu liczba dzieci korzystających z bezpłatnych obiadów w szkole co przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia społecznego dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej od dnia 1 stycznia 2022 wynosi 776 zł a dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł. (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2021 r. poz. 1296).
Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na określoną pomoc podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Zgodnie z ust. 4 przywołanego wyżej artykułu rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej. Wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” do 200% kryterium ustawowego powoduje konieczność wprowadzenia nowych zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje dodatkowych skutków finansowych ponad te przyjęte w uchwale budżetowej dla jednostki na rok 2023. Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2023 w zakresie realizacji wsparcia w ramach Programu “Posiłek w szkole i w domu” przewiduje kwotę 298 000,00 zł z czego 120 000,00 to środki własne Gminy, stanowiące 40% wartości całego programu. Gmina może ubiegać się o zmniejszenie udziału wkładu własnego do 20% co pozwoli na objęcie pomocą większej liczby świadczeniobiorców.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2023, 14:47:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33