Uchwała nr XLIII/415/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 lutego 2023w sprawie określenia sposobu głosowania tajnego w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w PakościNa podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 37 ust. 4 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy - Zasady i tryb działania Rady Miejskiej w Pakości, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 5448)

Uchwała nr XLIII/415/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 lutego 2023


w sprawie określenia sposobu głosowania tajnego w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 37 ust. 4 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy - Zasady i tryb działania Rady Miejskiej w Pakości, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 5448)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Określa się sposób głosowania tajnego w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (200kB) pdf

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

 
 
UZASADNIENIE  
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia sposobu głosowania tajnego w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 19 ust 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zgodnie z którym rada gminy odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczących na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu tajnym.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku z wnioskiem o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości z pełnienia ww. funkcji, zaszła konieczność przeprowadzenia głosowania tajnego w przedmiotowej sprawie. 
Zgodnie z § 37 ust. 4 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy - Zasady i tryb działania Rady Miejskiej w Pakości, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość, zasady głosowania tajnego określa regulamin, przyjęty odrębną uchwałą.
Z uwagi na powyższe podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 marca 2023, 08:46:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5