Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Pakość dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin– Pakość

Pakość, 18 lipca 2014 r.
KIO.6733.11.11.2014

O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam,

      że w dniu 18 lipca 2014r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Pakość dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin – Pakość na terenie działek nr 4/2, 4/3, 4/4 obręb Ludkowo oraz działki nr 192 obręb Radłowo.

     W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim
w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº - 12ºº, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:
  1. Tablica ogłoszeń.
  2. Strona BIP
  3. aa

Osoba prowadząca: Marek Żelazny

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (18 lipca 2014)
Opublikował: Magdalena Gromek (18 lipca 2014, 10:18:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 876