Uchwała nr XLII/413/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 21 lutego 2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat InowrocławskiNa podstawie art. 10 ust.2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.1) )

Uchwała nr XLII/413/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 21 lutego 2023


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski

Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.1) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić pomocy finansowej ze środków budżetu gminy na rok 2023 w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego, na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski w wysokości 10 032,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100).

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Pakość a Powiatem Inowrocławskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 oraz poz. 2414UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy udzielenia dotacji dla Powiatu Inowrocławskiego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, natomiast zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 220 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, podstawą udzielenia pomocy jest umowa a spory w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygają sądy powszechne.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Udzielenie z budżetu Gminy Pakość pomocy finansowej w 2023r. w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego ma na celu dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski, w wysokości 1,00 zł za 1 wozokilometr, na linii komunikacyjnej D: Jankowo - Pakość – Kościelec – Inowrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy w kwocie 10 032,00 zł, a źródło jej finansowania stanowią dochody własne gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 marca 2023, 11:40:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15