Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej w Pakości wraz z budową nawierzchni

Pakość, 2 czerwca 2014r.
KIO.6220.14.6.2014.ACh

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Pana Sławomira Matuszaka reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna z siedzibą przy ul. Rynek 25,86-200 Chełmno, wnioskiem z dnia 15 maja 2014r., zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 2 czerwca 2014r. zostało wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej w Pakości wraz z budową nawierzchni na nieruchomościach oznaczonych nr 344/1, 285/1, 285/2, 296, 312, 315, 318, 316/9, 353, 361, 362/2, 369, 374- obręb 3 Pakość.
Zawiadamiam, iż opinie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu.
Jednocześnie informuje o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), do dnia 16 czerwca 2014r. w godzinach pracy Urzędu.
Pakość, 19 maja 2014r.
KIO.6220.14.2.2014.ACh  

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku ze złożonym przez Pana Sławomira Matuszaka reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna z siedzibą przy ul. Rynek 25,86-200 Chełmno, wnioskiem z dnia 15 maja 2014r., zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 i art. 61. § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że z dniem 19 maja 2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej w Pakości wraz z budową nawierzchni na nieruchomościach oznaczonych nr 344/1, 285/1, 285/2, 296, 312, 315, 318, 316/9, 353, 361, 362/2, 369, 374- obręb 3 Pakość Jednocześnie zawiadamiam, iż wystąpiono o wydanie opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), do dnia 3 czerwca 2014r. w godzinach pracy Urzędu.Pakość, 25 czerwca 2014r.
KIO.6220.14.9.2014.ACh

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Sławomira Matuszaka reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna z siedzibą przy ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, wnioskiem z dnia 15 maja 2014r., zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25 czerwca 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej w Pakości wraz z budową nawierzchni na nieruchomościach oznaczonych nr 344/1, 285/1, 285/2, 296, 312, 315, 318, 316/9, 353, 361, 362/2, 369, 374- obręb 3 Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (19 maja 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (19 maja 2014, 12:12:27)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (30 czerwca 2014, 10:27:03)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 996