Uchwała nr XLI/405/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.1) ), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

Uchwała nr XLI/405/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.1) ), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/139/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 2875), zmienionej uchwałą Nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 4716), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w m. Giebnia, przyjmować będzie odpady komunalne wymienione w ust. 1, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz w soboty w godzinach 7.00-13.00”.;
2) § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 12. 1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinno odbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, z tym zastrzeżeniem, że wywóz powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z częstotliwością wynikającą z instrukcji użytkowania, uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż raz na rok.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szymborski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1549, poz. 2797.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmian w uchwalonym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.). Przepis art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, iż rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wynika z art. 4 ust. 1 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549), wprowadzającej m.in. zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, konieczne stało się dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość do zmian ustawowych. Zmianie uległy zapisy dotyczące częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, dodatkowo zaktualizowano godziny przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Giebnia.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaga zasięgnięcia opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Mając na uwadze powyższe, projekt niniejszej uchwały przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu. Projekt zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość został zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu postanowieniem znak: NHŚ.9022.2.1.1.2023, z dnia 13 stycznia 2023 r.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zmiana regulaminu ma na celu dostosowanie jego zapisów do zmian wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2023, 14:49:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49