Budowa linii kablowych nn 0,4 kV, na terenie nieruchomości nr 176/4, 176/6, 179/2 i 202 położonych w obrębie Pakość

Pakość, 23 września 2014 r. 
 KIO.6733.14.11.2014
 
O B W I E S Z C Z E N I E


 
   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
 
zawiadamiam, 
 
   że w dniu 23 września 2014r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kVw celu zasilenia projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej oraz budowy linii kablowych nn 0,4 kV, na terenie działek nr 176/4, 176/6, 179/2 i 202 obręb Pakość.  

   W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº - 12ºº, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
  
  
Rozdzielnik:
1.    Tablica ogłoszeń.
2.    Strona BIP
3.    aa
 
Osoba prowadząca: Marek Żelazny
Pakość, 01 sierpnia 2014 r. 
KIO.6733.14.4.2014

O B W I E S Z C Z E N I E


    Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) 
 
zawiadamiam, 
 
    że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Rejon Dystrybucji Inowrocław z dnia 31 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w celu zasilenia projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej oraz budowy linii kablowych nn 0,4 kV, na terenie nieruchomości nr 176/4, 176/6, 179/2 i 202 położonych w obrębie Pakość.  
 
  W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00-12:00, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (1 sierpnia 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (1 sierpnia 2014, 09:01:15)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (24 września 2014, 14:26:28)
Zmieniono: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Rejon Dystrybucji Inowrocław

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1007