Uchwała nr XLI/403/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2023w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazduNa podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1)

Uchwała nr XLI/403/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się od dnia 17 stycznia 2023r. stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego:

1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6550).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szymborski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1700, 1730 i 2089


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną uchwały stanowi art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).
Na podstawie powołanego wyżej przepisu wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271 z późn. zm.). Rozporządzenie to zostało zmienione z dniem 17 stycznia 2023r., rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 5).
W myśl § 2 rozporządzenia koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
2) dla motocykla – 0,69 zł, 3) dla motoroweru – 0,42 zł.
Uchwała określająca aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu powinna obowiązywać od dnia 17 stycznia 2023 r., Rada gminy ustalając stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, musi kierować się bowiem wytycznymi określonymi przez ustawodawcę w zakresie ustalenia treści uchwały, będącej aktem prawa miejscowego.
Wytyczne określone w art. 39a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe stanowią, że wysokość tej stawki nie może być niższa aniżeli wysokość stawek określonych w § 2 rozporządzenia.
Z uwagi na ustalenie stawek przez Ministra Infrastruktury na wyższym poziomie od 17 stycznia 2023r., konieczne jest dostosowanie prawa lokalnego do nowej rzeczywistości prawnej.
Zmiana stawki polegająca na jej podwyższeniu, czyni zadość wymogom ustawodawcy i powinna nastąpić od 17 stycznia 2023 r.
Zmiana nie stanowi pogorszenia sytuacji faktycznej i prawnej adresatów normy prawnej określonych w uchwale – tj. rodziców dzieci zapewniających dowóz oraz wypełnia wolę ustawodawcy, który wskazał, że stawki nie powinny być niższe aniżeli określone w przepisach znowelizowanego rozporządzenia. Należy również wskazać, że zgodnie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, przepisy art. 4 tej ustawy nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, tylko „jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie".
Uzasadnieniem konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały z mocą obowiązującą od dnia 17 stycznia 2023 r. jest konieczność zachowania wytycznych wynikających z przepisu aktu prawa powszechnie obowiązującego (art. 39a ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe), ustającego zasady określania stawek za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu jest aktem prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzania konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Ustalenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu podczas przewozu dzieci do placówek oświatowych jest konieczne w związku z obowiązkiem nałożonym na gminę wynikającym z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. Gmina spełnia ww. obowiązek poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców. Ustalona stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowi jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2023, 14:45:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31