Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pakość, 21 maja 2014 r
 KIO.6733.11.3.2014

O B W I E S Z C Z E N I E


      Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 zawiadamiam, 

      że na wniosek Gminy Pakość z dnia 21 maja 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin – Pakość na terenie nieruchomości 4/2, 4/3, 4/4 położonych w obrębie Ludkowo gm. Pakość oraz 192 położonej w obrębie Radłowo gm. Pakość. 
 
     W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº- 12ºº, a także uzyskać wyjaśnienie
w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
 
Rozdzielnik:
  1. Tablica ogłoszeń.
  2. Strona BIP.
  3. A/a . 

Osoba prowadząca: Marek Żelazny

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (21 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Gromek (21 maja 2014, 14:15:41)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (22 maja 2014, 07:30:07)
Zmieniono: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin- Pakość.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 981