Budowa Farmy Wiatrowej Dziarnowo” na nieruchomościach 18/1, 46, 47 i 48/1 w m. Dziarnowo, gm. Pakość

Pakość, 4 sierpnia 2014r.
KIO.6220.2.18.2014.ACh
 
ZAWIADOMIENIE
 
W związku ze złożonym przez Pana Marcina Wróbel reprezentującego juwi Pakość Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 29 marca 2013r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Dziarnowo”, zgodnie z art.49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art. 71 ust.2 pkt.2, art. 72 ust.1 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.),
 
Z a w i a d a m i a m
 
strony, iż w dniu 4 sierpnia 2014r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Farmy Wiatrowej Dziarnowo” na nieruchomościach 18/1, 46, 47 i 48/1 w m. Dziarnowo, gm. Pakość.  
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18) do dnia 19 sierpnia 2014r. w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z cytowanymi artykułami na niniejszą decyzję przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Pakości, które należy wnieść w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.Pakość, 4 sierpnia 2014r.
KIO.6220.2.21.2014.ACh
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Marcina Wróbel reprezentującego juwi Pakość Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 29 marca 2013r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Dziarnowo”, zgodnie z art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m

że w dniu 4 sierpnia 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Farmy Wiatrowej Dziarnowo” na nieruchomościach 18/1, 46, 47 i 48/1 w m. Dziarnowo, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (5 sierpnia 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (5 sierpnia 2014, 13:26:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 879