Rozbudowa budynku mieszkalnego na terenie dz. nr 34/8 położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość

Pakość, 9 kwietnia 2014 r.
KIO.6733.26.8.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam,

że z dniem 09 kwietnia 2014 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Pana Albina Czajkowskiego dla zadania polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dz. nr 34/8 położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość.
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 80 0 – 120 0, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Pakość, 12 marca 2014 r.
KIO.6730.26.4.2014.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z poźn. zm.)

zawiadamiam,

na wniosek Pana Albina Czajkowskiego z dnia 18 lutego 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na terenie dz. nr 34/8 położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość.
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość-pokój nr 13.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (12 marca 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (14 marca 2014, 12:56:58)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (15 kwietnia 2014, 13:34:19)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1148