Uchwała nr XLII/414/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 21 lutego 2023w sprawie przekazania skargi do dalszego rozpatrzenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 oraz 2185) oraz art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Uchwała nr XLII/414/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 21 lutego 2023


w sprawie przekazania skargi do dalszego rozpatrzenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 oraz 2185) oraz art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)


uchwala się,  co następuje:

§ 1. Przekazuje się według właściwości Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu skargę Pani J.R. na działania Radnych Katarzyny Tomczak oraz Tomasza Kujawy, radnych Rady Miejskiej w Pakości.

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości do przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia, o którym mowa w § 1 uchwały wraz z niniejszą uchwałą oraz jej uzasadnieniem.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości do przekazania Skarżącym niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Oset

   
   
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przekazanie skargi do właściwego organu celem jej rozpatrzenia.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 oraz 2185) oraz art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.  
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika wprost z zapisów ww. podstawy prawnej. W dniu 6 lutego 2023 roku napłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości skarga na działania radnych Katarzyny Tomczak oraz Tomasza Kujawy. Skargę w niezmienionej treści przekazano ponownie w dniu 9 lutego 2023 roku, tym razem adresując ją ogólnie do Rady Miejskiej w Pakości. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 roku zadecydowała o jej przekazaniu do dalszego rozpatrzenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.  
5. Ocena skutków prawnych:  
Niniejsza uchwała nie ma wpływu na finanse publiczne.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Oset

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 marca 2023, 11:47:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19