Obwieszczenie o zakończeniu postepowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Pakość dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej w Pakości wraz z budową nawierzchni.

Pakość, 05 września 2014 r.  
KIO.6733.8.10.2014 
O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
zawiadamiam,
 
   że w dniu 05 września 2014r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Pakość dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej w Pakości wraz z budową nawierzchni na terenie działek nr 344/1, 285/2, 285/1, 374, 312, 316/9, 362/2, 361, 296, 353, 315, 369, 318, obręb Pakość.
  
  W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº - 12ºº, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

Rozdzielnik:
  1. Tablica ogłoszeń,
  2. ul. Różana w Pakości
  3. Strona BIP
  4. aa. 

Osoba prowadząca: Marek Żelazny

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (5 września 2014)
Opublikował: Magdalena Gromek (5 września 2014, 09:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790