Prowadzenie punktu zbierania odpadów metali na nieruchomości nr 83/2 w m. Jankowo, gm. Pakość

Pakość, 3 października 2014r.
KIO.6220.15.11.2014.ACh
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Rafała Borkowskiego reprezentującego firmę RACHTEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8 w Poznaniu, wnioskiem z dnia 24 lipca 2014r., zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 3 października 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów metali na nieruchomości nr 83/2 w m. Jankowo, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gromek (7 października 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (7 października 2014, 12:59:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 715