Uchwała nr XLII/412/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 21 lutego 2023zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023-2034Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40)

Uchwała nr XLII/412/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 21 lutego 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/392/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023-2034, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (5398kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tomasz Oset


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023-2034.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność utrzymania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z uchwałą w sprawie budżetu Gminy Pakość na 2023r. Wprowadzono zmniejszenie planu dochodów do kwoty 57 839 833,31 zł oraz zmniejszenie planu wydatków do kwoty 65 048 273,60 zł, co spowodowało zmianę wyniku budżetu gminy. Deficyt zmniejszono o kwotę 16 225,75 zł i po zmianach wynosi 7 208 440,29 zł. Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia, których realizacja zakończy się w roku 2024.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 marca 2023, 12:46:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15