Uchwała nr XLI/410/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2023w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2023 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 55 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 5448)

Uchwała nr XLI/410/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2023 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 55 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 5448)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy następujących komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2023 rok:

1) Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały,
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały,
3) Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały,
4) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w brzmieniu załącznika nr 4 do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (373kB) pdf

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

   
   
Uzasadnienie 
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2023 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 55 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą Nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 5448) który stanowi, że komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Na początku każdego roku kalendarzowego komisje podlegające Radzie Miejskiej w Pakości, przedkładają plany pracy na rok bieżący. Plany pracy zostały opracowane po uprzednich konsultacjach przeprowadzonych na posiedzeniach poszczególnych komisji problemowych.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej  
Marek Szymborski

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 lutego 2023, 09:21:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31