Uchwała nr XLIII/416/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 lutego 2023w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w PakościNa podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

Uchwała nr XLIII/416/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 lutego 2023


w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)


uchwala się,  co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości odwołano radnego Tomasza Oset.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

 
 
UZASADNIENIE 
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zgodnie z którym rada gminy odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczących na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu tajnym.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w dniu 21 lutego 2023 roku do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości napłynął wniosek o jego odwołanie, podpisany przez ustawową liczbę 4 radnych. Wnioskujący jako główny powód stojący za ich decyzją wskazują utratę zaufania do Pana Przewodniczącego.
W wyniku tajnego głosowania Rada Miejska w Pakości odwołała radnego p. Tomasza Oset z funkcji przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu rady. Głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 2, głosów za odwołaniem oddano 8, głosów przeciw odwołaniu oddano 5.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.  
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 marca 2023, 08:38:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8