Uchwała nr XLI/402/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.1) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103)

Uchwała nr XLI/402/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.1) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 198 900,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 1 618,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę o kwotę 200 518,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 62 407 218,28 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 42 103 718,28 zł, w tym:
a) dochody własne 27 600 775,24 zł,
b) subwencje 9 151 715,00 zł,
c) dotacje celowe 5 351 228,04 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 4 391,12 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 20 303 500,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 19 473 500,00 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 69 631 884,32 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 490 424,44 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 35 067 045,92 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 801 967,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 265 078,17 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 450 232,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 627 473,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 144 673,52 zł,
e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 25 141 459,88 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 073 459,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 77 490,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 68 000,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 224 666,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 794 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 670 666,04 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 760 000,00 zł.

6) załącznik „Zadania inwestycyjne”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) § 14 uchwały pozostaje bez zmian:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 760 000,00 zł.”;

10) § 15 uchwały pozostaje bez zmian:
„§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 760 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (1028kB) pdf

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szymborski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 późn. zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian:
w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 0,61 zł, w związku z otrzymanym zwrotem wypłaconego w nieprawidłowej wysokości w roku poprzednim dodatku dla podmiotu wrażliwego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 1 617,91 zł, w związku z realizacją Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 198 900,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,
w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 0,61 zł w związku ze zwrotem na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dodatku dla podmiotu wrażliwego,
- w dziale 600 Transport i łączność, przesunięcie na kwotę 100 000,00 zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z wyłonieniem wykonawcy i koniecznością podpisania umowy na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość”, przesunięcie na kwotę 10 032,00 zł, w związku z koniecznością zawarcia porozumienia w sprawie uruchomienia dodatkowej linii komunikacyjnej w weekendy i dni wolne od pracy na terenie miasta i gminy,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 1 617,91 zł, w związku z realizacją Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 198 000,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.
5. Ocena skutków regulacji
Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, jednakże deficyt nie uległ zmianie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2023, 14:39:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36