Budowa „Farmy Wiatrowej Dziarnowo” na nieruchomościach 18/1, 46, 47 i 48/1 w m. Dziarnowo, gm. Pakość.

Pakość, 6 czerwca 2014r.
KIO.6220.2.11.2014.ACh  

ZAWIADOMIENIE            

W związku ze złożonym w dniu 23 grudnia 2013r. przez Pana Marcina Wróbla reprezentującego spółkę Juwi Energia Odnawialna Sp z o.o. raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Dziarnowo” składającej się z ośmiu turbin wiatrowych, położonych na terenie Gminy Pakość uzupełnionym w dniu 27 lutego 2014r i 30 maja 20134r., po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 9 czerwca 2013r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Dziarnowo” na nieruchomościach 18/1, 46, 47 i 48/1 w m. Dziarnowo, gm. Pakość. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18) w dniach 9 czerwca 2014r. – 4 lipca 2014r. w godzinach pracy Urzędu.            
Zgodnie z  art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.poz. 1235 z póżn. zm) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r, poz. 2620, z późn. zm.) w terminie do dnia 4 lipca 2014r. w Urzędzie Miejskim  w Pakości, pok. nr 18.            
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pakości.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (6 czerwca 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (6 czerwca 2014, 13:18:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 867