Struktura organizacyjna.

Zdjęcie

Strukturę organizacyjną i kompetencje Gminy określa ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie z nią Gmina posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a o jej ustroju stanowi Statut Gminy.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców gminy w drodze referendum. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.

Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Mieszkańcy gminy mają prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady.

Informację o planowanych sesjach rady podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

Protokoły posiedzeń rady i komisji udostępnia mieszkańcom biuro rady w godzinach pracy urzędu.

metryczka


Wytworzył: admin (17 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (17 czerwca 2003, 12:16:49)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (22 lipca 2020, 13:26:29)
Zmieniono: Aktualizacja informacji - nowy schemat

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48163