Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej kablowo– napowietrznej

Pakość, 21 października 2014 r. 
 KIO.6733.13.24.2014
 
O B W I E S Z C Z E N I E


  
        Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
 
że w dniu 21 października  2014r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej kablowo – napowietrznej SN 15 kV relacji GPZ Pakość kierunek stacja transformatorowa ST Barcińska, na terenie nieruchomości nr 52/1, 52/2, 67/1, 67/4 położonych w obrębie Wielowieś; 73/4, 72/7, 69/12, 163/1, 71/4, 71/3, 71/2, 72/13, 72/9, 62, 44/30, 44/31, 43, 38, 29 położonych w obrębie Rybitwy; 111 i 112 położonych w obrębie Ludkowo; 124, 297, 219, 104, 113, 150, 117/8, 119/36, 119/29, 119/38, 139/3, 149/2, 148 położonych w obrębie Pakość.   
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº - 12ºº, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
 
Rozdzielnik:
  1. Tablica ogłoszeń.
  2. Strona BIP
  3. aa 
Osoba prowadząca: Marek Żelazny


Pakość, 07 sierpnia  2014 r.
KIO.6733.13.13.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz z dnia 06 sierpnia 2014 r. został  zmieniony wniosek w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej kablowo – napowietrznej SN 15 kV relacji GPZ Pakość kierunek stacja transformatorowa ST Barcińska, na terenie nieruchomości nr 52/1, 52/2, 67/1, 67/4 położonych w obrębie Wielowieś; 73/4, 72/7, 69/12, 163/1, 71/4, 71/3, 71/2, 72/13, 72/9, 62, 44/30, 44/31, 43, 38, 29 położonych w obrębie Rybitwy; 112 położonej w obrębie Ludkowo;  219, 104, 113, 150, 117/8, 119/36, 119/29, 119/38, 139/3, 149/2, 148 położonych w obrębie Pakość. Do obszaru inwestycji dodano działkę nr 111 położoną w obr. Ludkowo oraz działki nr 124 i 297 położone w obrębie Pakość.

W związku z powyższym informuję, że postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w chwili obecnej dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowo – napowietrznej SN 15 kV relacji GPZ Pakość kierunek stacja transformatorowa ST Barcińska, na terenie nieruchomości nr 52/1, 52/2, 67/1, 67/4 położonych w obrębie Wielowieś; 73/4, 72/7, 69/12, 163/1, 71/4, 71/3, 71/2, 72/13, 72/9, 62, 44/30, 44/31, 43, 38, 29 położonych w obrębie Rybitwy; 111 i 112 położonych w obrębie Ludkowo;  124, 297, 219, 104, 113, 150, 117/8, 119/36, 119/29, 119/38, 139/3, 149/2, 148 położonych w obrębie Pakość. 
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00-12:00, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Pakość, 04 czerwca 2014 r. 
KIO.6733.13.3.2014
 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz z dnia 03 czerwca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej kablowo – napowietrznej SN 15 kV relacji GPZ Pakość kierunek stacja transformatorowa ST Barcińska, na terenie nieruchomości nr 52/1, 52/2, 67/1, 67/4 położonych w obrębie Wielowieś; 73/4, 72/7, 69/12, 163/1, 71/4, 71/3, 71/2, 72/13, 72/9, 62, 44/30, 44/31, 43, 38, 29 położonych w obrębie Rybitwy; 112 położonej w obrębie Ludkowo; 219, 104, 113, 150, 117/8, 119/36, 119/29, 119/38, 139/3, 149/2, 148 położonych w obrębie Pakość. 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº- 12ºº, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

Rozdzielnik:
Tablica ogłoszeń.
Strona BIP.
Tablice ogłoszeń w sołectwach: Ludkowo, Rybitwy, Wielowieś. Aa.  

Osoba prowadząca: Marek Żelazny

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (5 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Gromek (5 czerwca 2014, 07:47:28)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (21 października 2014, 11:28:43)
Zmieniono: Zamieszczenie obwieszczenia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1188