Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Rejon Dystrybucji Inowrocław w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pakość, 04 lutego 2015 r.
KIO.6733.1.2.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 04 lutego 2015r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Rejon Dystrybucji Inowrocław w sprawie dotyczącej budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV, linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV oraz złącza i szafy kablowej na terenie działek nr 60/2, 81, 212/1, 236, 267, 80/2, 80/1, 385, obręb Pakość. 
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji
w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº - 12ºº, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.Pakość, 16 grudnia  2014 r. 
 KIO.6733.17.4.2014
O B W I E S Z C Z E N I E


    Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Rejon Dystrybucji Inowrocław z dnia 11 grudnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV oraz złącza i szafy kablowej na działkach nr 60/2, 80/2, 81, 212/1, 236, 367, 385, obręb Pakość.  
  
    W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº- 12ºº, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
  
  
  
  
Rozdzielnik
1.Tablica ogłoszeń. 
2.Strona BIP. 
3.Aa. 
  
Osoba prowadząca: Marek Żelazny

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (16 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Gromek (16 grudnia 2014, 07:54:14)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 lutego 2015, 14:35:17)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 861