zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 418/23 wraz z udziałem w dz. nr 418/22 - drodze dojazdowej oraz dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 27/5 i dz. nr 90, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.14.3.2023.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 18 kwietnia 2023  09:00
Pakość, 16 marca 2023 r.
KIO.6840.14.3.2023.N.F.-B.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), uchwały nr XXXVIII/388/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 418/23, stanowiącej własność Gminy Pakość, uchwały nr XL/399/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Pakość w nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 418/22 oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 16 marca 2023 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, dz. nr 418/23 o pow. ca 0,0558 ha, KW nr BY1I/00023371/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RV – grunty orne klasy V wraz z udziałem w działce nr 418/22 – drodze dojazdowej. Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 99.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa położona jest w Pakości, w północnej-zachodniej części miejscowości;
- działka ma kształt wielokąta, stanowi teren płaski, niezagospodarowany;
- działka ma dostęp do asfaltowej drogi gminnej nr 151846C ul. Mikołaja, przez pełniącą rolę wewnętrznej drogi dojazdowej – dz. nr 418/22, stanowiącą współwłasność osób fizycznych i Gminy Pakość (sprzedaż wraz z udziałem Gminy Pakość w drodze dojazdowej);
- działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej;
- działki nieuzbrojone w media, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej (na warunkach gestora danej sieci).

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2023 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb, V i W (grunty orne klasy IVa, IVb, V i grunty pod rowami), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 9.966,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) za okres 7 miesięcy.

- dzierżawę, na okres do 30 listopada 2023 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 90 o pow. ca 22,8198 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb, V, W i Ws (grunty orne klasy IVa, IVb, V, grunty pod rowami i grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 12.276,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) za okres 7 miesięcy.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upłynął 15 marca 2023 r. i w tym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

3. Przetarg na sprzedaż i dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. od godz. 9:00 (dz. nr 418/23 – 9:00, dz. nr 27/5 – 9:15, dz. nr 90 – 9:30) w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

4. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości oraz wysokość czynszu dzierżawnego zostaną ustalone w przetargu.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

- 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – dot. dz. nr 418/23,
- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 27/5,
- 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) – dot. dz. nr 90,

do dnia 14 kwietnia 2023 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu nabycia/wydzierżawienia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

7. Kupno przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

8. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

9. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości/czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

10. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. Wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Nabywca.

12. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

13. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 lub telefonicznie pod nr (52) 3070487.

15. Oględzin nieruchomości gruntowych można dokonywać indywidualnie, bez konieczności obecności przedstawiciela Gminy Pakość.

16. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dni 16 marca 2023 r. Zdjęto w dniu...........................

{mapa_Mikołaja} (219kB) pdf
{mapa_Giebnia} (269kB) pdf
{oświadczenie_małżonka} (6kB) word

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (16 marca 2023, 10:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43