Uchwała nr XLI/409/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2023w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Pakości Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

Uchwała nr XLI/409/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Pakości po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Związku Łowieckiego z siedzibą w Warszawie – zwanego dalej pracodawcą, nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia z radnym Rady Miejskiej w Pakości p. Tomaszem Oset z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym integralną część do niniejszej uchwały.
                
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości, zobowiązując go do doręczenia uchwały pracodawcy oraz zainteresowanemu radnemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski


Uzasadnienie 
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy rozpatrzenia wniosku Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Pakości.
2.Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), zgodnie z którym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.  
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Za pośrednictwem kancelarii Radcy Prawnego do Rady Miejskiej w Pakości dnia 11 stycznia 2023 r. wpłynął ponownie wniosek Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy, tym razem z zachowaniem okresu wypowiedzenia, z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pakości p. Tomaszem Oset.
Z treści pisma wynika, iż Polski Związek Łowiecki, jako pracodawca, zamierza rozwiązać z pracownikiem z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą dnia 1.05.1991r. Przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest umyślne działanie pracownika na szkodę pracodawcy poprzez posługiwanie się sfałszowaną fakturą VAT. 
Przedmiotowy wniosek został skierowany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jego rozpatrzenia. Komisja na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2023 r. ponownie zapoznała się z treścią  zawartą w niniejszym piśmie oraz wyjaśnieniami złożonymi przez zainteresowanego.
Ze złożonych przez p. Tomasza Oset wyjaśnień wynika, że omyłkowo opisał jako zgodny ze stanem faktycznym zakup stołu, którego nazwa widniała na fakturze, podczas gdy dotyczyła innego zakupu, na co nie zwrócił uwagi, a wspomniane mienie, którego rzekomo dokonał przywłaszczenia, znajduje się w zakładzie pracy. Radny podkreślił również, co nie zostało zaznaczone w przedmiotowym piśmie, że jego zaangażowanie w działalność związkową i społeczną jest „solą w oku” pracodawcy, a nieprzyjemności ze strony przełożonego nasiliły się po jego wystąpieniu do pracodawcy z wnioskiem o podwyżki dla pracowników. Kolejną okolicznością był brak możliwości skorzystania przez pracodawcę ze zwolnienia z podatku od nieruchomości należnemu gminie Pakość, co wiązało się z kosztami zakładu pracy. Zaangażowanie radnego w pozyskiwanie środków finansowych dla budżetu gminy z wyższych podatków wiązało się z negatywnym oddźwiękiem w miejscu pracy, a w konsekwencji z próbą  wręczenia oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy.
Jak wskazują przepisy ustawy o samorządzie gminnym stosunek pracy radnego gminy podlega szczególnej ochronie. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Na przestrzeni lat, na gruncie wskazanego przepisu, w orzecznictwie sądów pojawiły się rozbieżne stanowiska co do tego w jakim zakresie przepis ten chroni pracownika będącego radnym. Rozbieżności te dotyczą przede wszystkim tego, czy rada może odmówić wyrażenia zgody gdy wskazaną przez pracodawcę  przyczyną są zdarzenie niezwiązane w wykonywaniem mandatu radnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dni 18.01.2022 r. (III SA/Kr 977/21) podkreślił, że w przypadku gdy przyczyna rozwiązania umowy o pracę nie jest związana z wykonywaniem mandatu, rolą rady nie jest rozstrzyganie sporu między pracodawcą a pracownikiem, co do prawdziwości okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy i ocena zasadności wypowiedzenia stosunku pracy, gdyż należy to do kompetencji właściwego sądu pracy. Należy również podkreślić, że rada gminy nie posiada instrumentów do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w tym przesłuchania świadków.
Pan Tomasz Oset jest radnym Rady Miejskiej w Pakości kadencji 2018-2023 oraz wieloletnim sołtysem sołectwa Łącko, w pełni zaangażowanym w pracę organów samorządowych, co wymaga dużego poświęcenia i znacznego nakładu czasu. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające powoduje zasadność przyjęcia, że motywem chęci rozwiązania stosunku pracy nie są zdarzenia opisane w projekcie oświadczenia, lecz fakt piastowania funkcji przewodniczącego rady i działalność społeczna.
Wobec powyższego Rada Miejska w Pakości biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanawia podtrzymać stanowisko przedstawione w uchwale Nr XXXV/375/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2022 roku i nie wyrażać zgody na  rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Tomaszem Oset.   
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Szymborski

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 lutego 2023, 09:24:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52