Zadania i uprawnienia Rady

Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady należy:

  1. Uchwalanie statutu gminy,
  2. Ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
  4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. Uchwalanie programów gospodarczych,
  7. Ustalanie zakresu działanie jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
  8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   - określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady,
   - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
   - zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
   - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę corocznie ustalaną corocznie przez radę,
   - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
   - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
   - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym.
  10. Określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu w drodze porozumienia z tymi organami,
  12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
   12a. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  13. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazwy ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  14. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
   14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  15. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 09:33:33)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (26 kwietnia 2004, 14:30:51)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10303