Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego.

Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem warunków określonych w ustawach.

Szczegółowe ustalenia planu zamieszcza się w nim obligatoryjnie.

Miejscowy plan jest poddany procedurze wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu.
Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium (wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych), rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość (61kB) pdf

Plik Graficzny - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość - Strefa Gminy (1967kB) pdf

Zdjęcie

Plik Graficzny - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość - Strefa Miejska (1974kB) pdf

Zdjęcie

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość (244kB) pdf

metryczka


Wytworzył: admin (24 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (24 czerwca 2003, 12:35:44)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (8 grudnia 2016, 10:25:02)
Zmieniono: Przeniesienie 2 aktualnych uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25426