Uchwała nr XLI/407/2023RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 stycznia 2023w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.1) )

Uchwała nr XLI/407/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.1) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustała się tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik (341kB) pdf

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szymborski


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), który stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Inicjatywa lokalna ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Przedmiotem działań w ramach inicjatywy lokalnej mogą być w szczególności: budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej i budynków oraz obiektów architektury, działalność charytatywna, podtrzymanie i upowszechnienie tradycji narodowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania w zakresie nauki, oświaty i wychowania, wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej, ekologii, turystyki, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz promocji itp.
Zawarte w załączniku do uchwały, tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zostały opracowane w celu określenia procedury realizacji inicjatyw lokalnych. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 stycznia 2023, 14:55:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25