Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji

Zaświadczenie obejmuje podstawową informację o aktualnym przeznaczeniu nieruchomości (tj.: w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położenie w jednostce polityki przestrzennej, natomiast w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ogólne przeznaczenie terenu).

Pełen zakres ustaleń planistycznych dot. warunków i zasad zagospodarowania terenu zawiera wypis i wyrys z planu miejscowego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która uwzględnia uwarunkowania wynikające z przepisów szczegółowych i odrębnych.

Ponadto zaświadczenie może zawierać dodatkową informację:
  • o dostępie do drogi publicznej;
  • o wydanej decyzji o warunkach zabudowy lub/i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • o położeniu na obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji wyznaczonym na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 485)
Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.)
Wniosek
Wniosek (97kB) pdf

Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć:
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 17,00 zł;
  • inne załączniki: np. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – 17,00 zł (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika 
Opłata skarbowa
Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w BS Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr rachunku 64 8170 1034 0050 0207 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego.
 
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Pakości, pok. nr 13, I piętro, tel. 52 566 60 90
Dokumenty w formie papierowej można również składać w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie (parter Urzędu Miejskiego w Pakości). Wnioski można także składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
 
Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
 
Tryb odwoławczy
Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje tryb odwoławczy.
Na postanowienie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Pakości w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (11 sierpnia 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 sierpnia 2022, 14:14:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198