Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.);

Wniosek
wniosek (96kB) pdf
wniosek edytowalny (27kB) word

Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – 17,00 zł (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

Opłata skarbowa
od wypisu:
do 5 stron - 30 zł
powyżej 5 stron - 50 zł
od wyrysu:
za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu 
A4 - 20 zł
Maksymalny koszt wypisu i wyrysu – 250 zł. 
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w BS Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr rachunku 64 8170 1034 0050 0207 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Pakości, pok. nr 13, I piętro, tel. (52) 566 60 90
Dokumenty w formie papierowej można również składać w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie (parter Urzędu Miejskiego w Pakości). Wnioski można także składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.

Termin załatwienia sprawy
Wypis i wyrys winien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni.

Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.


metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (13 października 2022)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (13 października 2022, 14:13:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113