Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Zajęcie pasa drogowego

1. Opis:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
2. Wymagane dokumenty:
Wniosek zajęcie pasa drogowego (113kB) pdf
Wniosek zajęcie pasa na prawach wyłaczności (108kB) pdf
Wniosek umieszczenie infrastruktury (109kB) pdf
Wniosek umieszczenie reklamy (106kB) pdf

3. Opłaty:
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach, których zarządcą jest Gmina Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2004r. Nr 82 poz. 1409 z poźn. zm.). Opłat należy dokonywać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu nr 64 8170 1034 0050 0207 2000 0020 BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości.

4. Miejsce załatwienia sprawy:
pok. nr 16 (I piętro), tel. 525666088

5. Podstawa prawna: 
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr XIII/116/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Pakości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2020 r. poz. 574)
6. Termin i sposób załatwienia:
Wniosek należy złożyć w siedzibie tut. Urzędu z 21 dniowym wyprzedzeniem.
Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz decyzji administracyjnej w sprawie umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

metryczka


Wytworzył: Bogusław Kawka (19 marca 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 marca 2012, 08:45:18)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 lutego 2020, 11:24:07)
Zmieniono: Aktualizacja wniosku oraz podstaw prawnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4298