Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

1. Opis:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 
2. Wymagane dokumenty:  

wniosek (302kB) pdf
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł, za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) (pkt 42 część III załącznika  do ww. ustawy) Zgodnie z pkt 46 części III załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia uiszcza się opłatę skarbową w wysokości: 50% stawki określonej od zezwolenia, w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności, 100% stawki określonej od zezwolenia treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności).
  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
  • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych).
  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa. 
  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy z przedsiębiorstwem prowadzącym stację zlewną na przyjmowanie nieczystości ciekłych lub pisemne potwierdzenie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy z myjnią lub pisemne potwierdzenie możliwości korzystania z myjni do czyszczenia pojazdów asenizacyjnych).
3. Opłaty:
107 zł
 
4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Pakości, biuro podawcze, parter
 
5. Podstawa prawna:
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.[1]), Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012r  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie powinien spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. poz. 3130).
 
6. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego
 
7. Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Pakości


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (19 lipca 2013)
Opublikował: Jacek Malinowski (30 lipca 2013, 10:32:53)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (8 lutego 2023, 14:25:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3260