Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną

1. Opis:
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną/ Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną.

2. Wymagane dokumenty:
Osoba występująca o uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną winna przedłożyć:

3. Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa – 82 zł

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów – 616 zł

4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Pakości, pokój nr 18, tel. 566 60 89

5. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

6. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

7. Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Pakości


DODATKOWE INFORMACJE:

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • Amerykański pit bull terrier,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • Tosa inu,
 • Buldog amerykański,
 • Rottweiler,
 • Dog argentyński,
 • Akbash dog,
 • Anatolian karabash,
 • Moskiewski stróżujący,
 • Owczarek kaukaski.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006, 12:14:28)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (23 sierpnia 2017, 10:44:21)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8591