Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń

1. Opis:
Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:
 • odpisy zupełne, 
 • odpisy skrócone, 
 • odpisy wielojęzyczne, 
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby, 
 • zaświadczenia o stanie cywilnym. 
Wymienione dokumenty mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.
Okres ważności zaświadczeń wynosi 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.
 
Wniosek o wydanie odpisów lub zaświadczeń składa się do dowolnie wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:
 • osoba, której akt dotyczy, 
 • małżonek, 
 • wstępny, 
 • zstępny, 
 • rodzeństwo, 
 • przedstawiciel ustawowy, 
 • opiekun, 
 • osoba, która wykaże interes prawny, 
 • sąd, 
 • prokurator, 
 • organizacja społeczna, 
 • organy administracji publicznej.
2. Wymagane dokumenty:
Do wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia wymagane jest zgłoszenie w formie pisemnego wniosku (26kB) pdf
 
3. Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej oraz tryb jej pobierania uregulowano w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628):
 • podanie – wolne od opłaty skarbowej,
 • załączniki do podań – wolne od opłaty skarbowej, 
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł, 
 • odpis zupełny tanu cywilnego wydany 
 • po dokonaniu transkrypcji – 50 zł, 
 • odpis zupełny stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane – 39 zł, 
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu – 39 zł, 
 • odpis stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek – 39 zł, 
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r. – 39 zł, 
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł, 
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo – 38 zł, 
 • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł, 
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł, 
 • zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego – 24 zł. 
4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, tel. 525666084
 
5. Podstawa prawna:
Rozdział 5, art. 44-51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1741).
 
6. Termin odpowiedzi:
Załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35  Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
7. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń wymaga formy decyzji administracyjnej, z zastosowaniem wszelkich norm procedury administracyjnej.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 12:23:27)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (11 marca 2015, 11:37:40)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10345