Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Zawarcie małżeństwa

1. Opis
Zawarcie małżeństwa:  
Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z zachowaniem uroczystej formy.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy:
 • mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński, 
 • mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. 
2. Wymagane dokumenty:  
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego oraz składają:
 1. pisemne zapewnienie, że nie wiedzą  o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo), 
 2. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wymagania o charakterze bezwzględnym, które uniemożliwiają zawarcie małżeństwa:
 • ubezwłasnowolnienie całkowite (art. 11 Kro), 
 • pozostawanie w związku małżeńskim (art. 13 Kro), 
 • występowanie stosunku przysposobienia między osobami zamierzającymi zawrzeć małżeństwo (art. 15 Kro). 
3. Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej oraz tryb jej pobierania uregulowano w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628)
 • zapewnienie przewidziane w art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2014 r. poz. 1741) – wolne od opłaty skarbowej,
 • sporządzenia aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – 84,- zl, 
 • za wydanie odpisu aktu małżeństwa bezpośrednio po zawarciu związku małżeńskiego – wolne od opłaty skarbowej. 
4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, tel. 525666084
 
5. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.), tytuł I „Małżeństwo” dział I-IV, rozdział 6, art. 76-91 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741)
 
6. Termin odpowiedzi:
Załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
7. Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, inne czynności w formie materialno-technicznej.
 
8. Uwagi:
 1. Obywatelowi polskiemu zamierzającemu zawrzeć małżeństwo za granicą, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenia o stanu cywilnym osobie, której dotyczy (art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego). 
 3. Zawarcie małżeństwa cywilnego poza lokalem urzędu stanu cywilnego może nastąpić:
  • jeżeli nupturient jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiony wolności, 
  • w każdej sytuacji na wniosek nupturientów, przy zapewnieniu zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa, bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.
Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego ustalono opłatę dodatkową w kwocie 1.000,- zł.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 12:30:06)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (11 marca 2015, 11:28:19)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12418