2021 r.

2021 r.

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 153 w obrębie Kościelec, gmina Pakość

Pakość, dnia 25 listopada 2022 r. KIO.6220.21.2021.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Wykonanie urządzenia wodnego - zastępczej studni głębinowej nr 2a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych przy ul. Jankowskiej w Pakości

   Pakość, dnia 31 grudnia 2021 r.KIO.6220.19.2021.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 16 [...]

„Budowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Pakość”.

                                         &nbs [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość 2” o mocy do 10 MW zlokalizowanej na części działki o nr ew. 12/8, obręb Dziarnowo oraz części działki o nr ew. 279, obręb Kościelec, gmina Pakość

KIO.6220.13.2018.PGObwieszczenieo sprostowaniu oczywistej omyłki  Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

„Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji Pakość – Mątwy odcinek GPZ Pakość – stanowisko nr 30 (istniejące nr 32)”.

                                         &nbs [...]

„Zbieranie, przetwarzanie i odzysk odpadów na terenie działek o nr ewid. 37/1, 37/3 i 37/5 w miejscowości Dziarnowo, gmina Pakość”,

postanowienie z dnia 14.09.2022 r. prostujące oczywistą omyłkę - Pakość, dnia 1 grudnia 2021 r.        KIO.6220.2.2021.HROBWIESZCZENIE Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z [...]

"Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW"

Pakość, 28 stycznia 2022 r.KIO.6220.16.2019.PGZawiadomienieo przedłużeniu terminuZgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 77 [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień”

                                                                      [...]

Budowa studni głębinowej na dz. 11/2 w m. Kościelec

Pakość, dnia 7 czerwca 2021 r.   KIO.6220.10.2020.HR  OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Panią  xxxxx oraz  Pana xxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 13 maja 2020 r., zgodnie z art. 49 [...]

Budowa ujęcia wód podziemnych na dz. 113/6 Rybitwy

   Pakość, dnia 9 czerwca 2021 r.KIO.6220.9.2021.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 26 marca 2021 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z [...]

Budowa studni głębinowej na dz. nr 11/2 w miejscowości Kościelec, obręb Kościelec 005, gmina Pakość, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.

Pakość, dnia 18 maja 2021 r. KIO.6220.10.2020.HR Zawiadomienieo zebraniu materiału dowodowego W związku ze złożonym przez Panią xxxxxxxxxxx oraz Pana xxxxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 11 maja 2020 r. (data wpływu: 13 maja [...]

Eksploatacja ujęcia wody w miejscowości Radłowo

Pakość, dnia 7 maja 2021 r. KIO.6220.1.2021.PG ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Panią XXXXXX XXXXXXX, za pośrednictwem pełnomocnika Pana XXXXX XXXXX, wnioskiem z dnia 8 lutego 2021 r. (data [...]

Wydobywanie kopaliny pospolitej Wojdal

Pakość, dnia 31 maja 2021 r.KIO.6220.31.2020.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 307, 166/1, 167/3, 167/4 obręb Radłowo, gmina Pakość”.

Pakość, dnia 20 października 2021 r.KIO.6220.7.2021.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 10 marca 2021 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 [...]

„Eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 /h realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 78/2, położonej w miejscowości Radłowo, obręb 0010 Radłowo”

Pakość, dnia 16 kwietnia 2021 r. KIO.6220.1.2021.PG Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego W związku ze złożonym przez Panią xxxxxx xxxxx, za pośrednictwem pełnomocnika Pana xxxxx xxxxx, wnioskiem z dnia 8 lutego [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław - zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...]

Prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze skupem złomu i odpadów w oparciu o istniejącą infrastrukturę, planowanego na dz. nr 327/36 w Pakości obręb nr 3

   Pakość, dnia 25 listopada 2021 r.KIO.6220.30.2020.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. WODROLEX, wnioskiem z dnia 4 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania [...]

Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz Ludkowo, gm. Pakość

Pakość, dnia 24 maja 2021 r.KIO.6220.4.2021.PGObwieszczenie  o zebraniu materiału dowodowegoW związku ze złożonym przez Pana XXXXX XXXXX, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z [...]

Wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego otworu studziennego nr 1a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia przy ul. Jankowskiej w Pakości

KIO.6220.27.2020.PGObwieszczenie  Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 22/2 oraz 114 obręb Radłowo, gmina Pakość”,

  Pakość, dnia 19 sierpnia 2021 r.KIO.6220.32.2020.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxx, wnioskiem z dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z [...]

Dotyczy zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na żłobek na terenie dz. nr 215/1 obręb 3 Pakość

Pakość, 19 marca 2021 r.  KIO.6730.48.15.2021   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku w obrębie miejscowości Wojdal, gmina Pakość

                                         &nbs [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 205/2 obręb Kościelec gmina Pakość"

KIO.6220.18.2020.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

metryczka