2022 r.

2022 r.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej Wielowieś o mocy do 2,5 MW, na terenie gminy Pakość, w miejscowości Wielowieś, obręb Wielowieś, na działce nr 163/3

Pakość, dnia 2 lutego 2023 r.KIO.6220.21.2022.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „WOJDAL 32” na działkach ewid. nr 101/2, 101/8 i 101/9 w miejscowości Wojdal, gmina Pakość

Pakość, dnia 7 lutego 2023 r.KIO.6220.15.2022.HROBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Giebni, gm. Pakość na działkach o nr ewid. 4/23, 4/42, 4/43, 4/45, 4/60, 4/61, 4/62, 4/75, 4/76, 4/79, 4/81, 89

postanowienie prostujące omyłkęPakość, dnia 26 sierpnia 2022 r.KIO.6220.10.2022.HRZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowegoW związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. POLOMARKET, wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. (data wpływu [...]

Budowia farmy fotowoltaicznej „Pakość – Wielowieś Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW na działce nr 140/7 obręb Wielowieś, gmina Pakość

Pakość, dnia 24 sierpnia 2022 r.KIO.6220.11.2022.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

"Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce ewidencyjnej 3/212 obręb ewid. 4 Pakość”

KIO.6220.14.2022.PG                              [...]

Uruchomienie kopalni kruszywa naturanlego LUDKOWO IX

   Pakość, dnia 12 lipca 2022 r.KIO.6220.22.2021.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez KOPALNIĘ KRUSZYWA NATURALNEGO LUDKOWO  I s. c. A Siembab & K. Gębala , wnioskiem z dnia 5 października 2021 r., [...]

Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość, planowanego na działkach o nr ewid.144/2, 144/6

Pakość, dnia 2 sierpnia 2022 r.KIO.6220.13.2022.HROBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

„Budowa farmy fotowoltaicznej SPV Ludwiniec zlokalizowanej na części działki o nr 35/7 w miejscowości Ludwiniec, gm. Pakość”.

                                         &nbs [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 150421C relacji Kościelec Kujawski-Mimowola

Pakość, dnia 9 maja 2022 r.KIO.6220.26.2021.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Pakość wnioskiem z dnia 30 listopada 2021 r. (data wpływu), zgodnie z art. 49 [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 1504477C relacji Rycerzewko-Smyrnia

   Pakość, dnia 6 maja 2022 r.KIO.6220.1.2022.HROBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxx, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Pakość wnioskiem z dnia 10 stycznia 2022 r. (data wpływu), zgodnie z [...]

Budowa instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania na terenie działki o nr ew. 2/53 w Pakości, obręb 0004, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

Pakość, dnia 23 stycznia 2023 r.KIO.6220.3.2022.HROBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),podaję do publicznej wiadomości informację [...]

"Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW"

                                         &nbs [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej Ludkowo, gmina Pakość

Pakość, dnia 15 marca 2023 r. KIO.6220.15.2021.PG OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez wspólników spółki cywilnej Elektrownie Wiatrowe Andrzej Kowalczyk, Daniel Kowalczyk, Emanuel Kowalczyk, wnioskiem z dnia 7 czerwca [...]

metryczka