2023 r.

2023 r.

Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów, planowanego na dz. nr 3/86, 6/48, 3/49, 3/168, 3/176, 3/159, 3/160, 3/31, 3/25 w obrębie ewidencyjnym nr 4 w Pakości oraz 105/6 w obrębie ewidecyjnym Rybitwy

Pakość, dnia 6 marca 2023 r. KIO.6220.5.2023.HR OBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Wielowieś 5” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość na działkach nr 130/1, 131/1 oraz 136/1, obr. Wielowieś, gm. Pakość

Pakość, dnia 16 lutego 2023 r.KIO.6220.2.2023.PGZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach W związku ze złożonym przez PV 1600 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wnioskiem z dnia 17 stycznia [...]

metryczka