2013 r.

2013 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki w miejscowości Kościelec

KIO.6733.5.3.2013    ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   W związku ze złożonym przez „Sanit – Projekt” Projektowanie i Nadzór Sieci [...]

Budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV oraz dwóch słupów linii napowietrznej SN 15kV relacji GPZ Pakość kierunek Piechcin na terenie działek w Pakości i Radłowie

KIO.6733.4.4.2013   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoW związku ze złożonym przez ENEA Operator Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 8 października 2013 r. (data [...]

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Ludkowo VIII, gm. Pakość

  Pakość, 16 października 2013r.KIO.6220.20.7.2013.AChZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana Daniela Kowalczyka reprezentującego Kopalnię Żwiru i Piasku-Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Spółka Jawna z [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki 43/8 w miejscowości Jankowo, gm. Pakość

Pakość, 5 listopada 2013r.KIO.6733.3.5.2013                                ZAWIADOMIENIEo zakończeniu [...]

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład zagospodarowania odpadów na działce nr 148/1 położonej w m. Radłowo

Pakość, 9 sierpnia 2013r. KIO.6220.12.9.2013.ACh   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Jakuba Chojnickiego reprezentującego firmę ECOSTREFA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 9/8 [...]

Adaptacja placu składowego przeznaczonego na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z budynkiem socjalno- biurowym oraz halą magazynową na składowisku odpadów komunalnych w m. Giebnia

   Pakość, 11 lipca 2013 r.KIO.6220.14.7.2013.AChZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym w dniu 15 maja 2013r. przez  Pana Macieja Wojtysiaka reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. zo.o. z siedzibą [...]

Przebudowa istniejącej farmy wiatrowej w miejscowości Kościelec oraz w miejscowości Wielowieś

Pakość, 6 maja 2013r. KIO.6220.1.19.2013.ACh   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzjiZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, iż Samorządowe [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość

                                     [...]

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych "Dziarnowo" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dziarnowo, gm. Pakość

 Pakość, 28 czerwca 2013r.KIO.6220.11.13.2013.AChOBWIESZCZENIEo wydaniu postanowieniaW związku ze złożonym przez Pana Marcina Wróbel reprezentującego juwi Pakość Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 29 marca 2013r.w sprawie wydania decyzji o [...]

Prowadzenie punktu zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów metali oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Pakość, 31 grudnia 2013r.KIO.6220.15.14.2013.AChZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana Ernesta Kubickiego reprezentującego P.W. "ERPLEX-METAL-RECYKLING", wnioskiem z dnia 29 maja 2013r., zgodnie z art. 38 oraz art. 72 [...]

Modernizacji istniejącej rozdzielni 110kV w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Pakość, położonej jedn. ewid. Pakość, obręb Wielowieś, działka nr 67/4

Pakość, 30 stycznia 2013 r. KIO.6220.4.6.2013.ACh   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym w dniu 21 listopada 2012r. przez Pana Pawła Bróździńskiego reprezentującego inwestora Enea Operator Sp. zo.o. [...]

metryczka