2010 r.

2010 r.

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1MW o wysokości zawieszenia wirnika do 71m i szerokości łopat do 62m

Pakość, 16 grudnia 2010r.KIO.7624-34-7/10OBWIESZCZENIEo wydaniu postanowieniaW związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka reprezentującego firmę PHU Merkury Andrzej Kowalczyk wnioskiem z dnia 9 listopada 2010r., zgodnie z art. 73 ust. [...]

Budowa mostu w miejscowości Kościelec

Pakość, dnia 2 września 2010 r.N/znak: KIO 7331-48/CP/10ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoW związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem, zgodnie z art. 10 [...]

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Ludkowo VII

Pakość, 29 września 2010r.KIO.7624-29-10/10ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZANIU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOW związku ze złożonym przez Pana Daniela Kowalczyka reprezentującego firmę Kopalnia Żwiru i Piasku s.c. Emanuel Kowalczyk, Daniel [...]

Stworzenie stanowiska warsztatowego na potrzeby likwidacji szkód komunikacyjnych przy ul. Mieleńskiej 9 w Pakości

                         Pakość, dnia 14 lipca 2010r.KIO.7624-22-13/10ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy -Gorzany

Pakość, dnia 25 sierpnia  2010r.KIO.7331-55/10ZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoW związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 10 [...]

Wykonanie otworu studni głębinowej w m. Rybitwy, gm Pakość

Pakość, dnia 6 lipca  2010 r.   KIO.7624-16-11/10   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Stanisława Krawczykowskiego wnioskiem z dnia 16 marca 2010r., zgodnie z art. 72 ust. 6 [...]

Budowa garażu blaszanego na działce nr 211/10 położonej przy ul. Jankowskiej w Pakości

Pakość, dnia 1 lipca 2010r. KIO.7331-54/10 ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy W związku ze złożonym przez Panią Katarzynę Wąż wnioskiem z dnia 25 czerwca 2010r., zgodnie z art. 10 i [...]

Uruchomienie stacji odzysku odpadów w m. Radłowo, gm. Pakość

 Pakość, dnia 30 czerwca  2010r. KIO.7624-23-9/10   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Sławomira Nadolskiego reprezentującego firmę KDW FROST Mróz, Nadolski s.c. wnioskiem z [...]

Budowy odcinka sieci gazociągu dn 110 PE w ulicach gminnych - działka nr 20/20 (ul. Ks. Kurzawskiego) i działka nr 19 (rejon ul. Mieleńskiej) wraz z przyłączem gazu

Pakość, dnia 24 czerwca 2010 r. N/znak: KIO 7331-41/CP/10   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego W związku ze złożonym przez Pana Romana Szweda [...]

Budowy „Stanicy żeglarskiej na rzece Noteć”

Pakość, dnia 12 lipca  2010r.KIO.7624-27-9/10ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 9 czerwca 2010r, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Przebudowa drogi gminnej relacji Rybitwy - Gorzany

Pakość, dnia 11 czerwca 2010 r. KIO.7624-28-4/10   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, [...]

Budowa stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej

Pakość, dnia 09 kwietnia 2010 r.N/znak: KIO 7331-32/CP/10ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoW związku ze złożonym przez Pana Marcina Majera BAZA sp. z o.o. ul. Mohna 2, [...]

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu ulicy Radłowskiej w Pakości

               Pakość, dnia 26 marca 2010 r.N/znak: KIO 7331 –12/CP/10ZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowaniaZgodnie z art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Przebudowa drogi gminnej Jankowo - Ludwiniec

Pakość, dnia 26 kwietnia  2010 r.KIO.7624-17-9/10ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 17 marca 2010r, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Zakup urządzeń do produkcji peletu, brykietu z biomasy oraz alternatywnych źródeł energii elektrycznej

                             Pakość, dnia 12 marca  2010r. N/znak: KIO [...]

Przebudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Pakość, ul. Przybyszewskiego 6

Pakość, dnia 01 luty 2010 r.N/znak: KIO 7331-11/10ZAWIADOMIENIEo wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowyW związku ze złożonym przez Panią Bożenę Dudek wnioskiem z dnia 15-01-2010 r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 [...]

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec oraz przebudowa boiska sportowego

Pakość, dnia 25 stycznia 2010 r.N/znak: KIO 7331-9/CP/10ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoW związku ze złożonym przez Gminę Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość  [...]

Budowa warsztatu mechanicznego z poddaszem mieszkalnym

Pakość, dnia 25 stycznia 2010 r. N/znak: KIO 7624-5-5/10   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Łukasza Brzykcy wnioskiem z dnia 9 listopada 2009r, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 [...]

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności

Pakość, dnia 14 kwietnia  2010r.KIO.7624-8-11/10ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 22 stycznia 2010r, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

metryczka