Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji - budowy gazociągu średniego ciśnienia

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku ze złożonym przez Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.  Oddział Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy ul. Jagielońska 42, 85-097 Bydgoszcz z wnioskiem z dnia 10.09. 2007r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że z dniem 21 listopada 2008r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia De 160 PE wraz z przyłączem do budynku produkcyjnego, położonego na działkach nr 190/3, 198/1, 213/13, 213/15, 213/16, 213/18, 273, 274, 275, 344/1 obręb 3 Pakość, dla działek nr 84, 119, 122/2, 126, 127/1, 146 obręb Rybitwy, dla działek nr 119, 120, 123, 124 obręb Wielowieś, dla działek nr 4/28, 4/35, 4/36 4/40, 4/41, 4/66, 5/2, 5/3 obręb Giebnia, gm. Pakość.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (26 listopada 2008)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 listopada 2008, 12:51:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7258