2012 r.

2012 r.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej farmy wiatrowej w miejscowości Kościelec gm. Pakość.

Pakość, 31 grudnia 2012r. KIO.6220.4.9.2012.ACh   ZAWIADOMIENIE W związku ze złożonym w dniu 4 lipca 2012r. przez  Panią Annę Ignaszewską  reprezentującą spółkę „VENTUS” s.c. R. Fryszkowska-Madej, A. [...]

Wydobywanie kopaliny pospolitej z powiększonej części złoża kruszywa naturalnego "WOJDAL III" w m. Wojdal, gm. Pakość

KIO.6220.15.7.2012.ACh   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana Karola Borowiaka reprezentującego firmę BOROWIAK Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 27 sierpnia 2012r. po jego uzupełnieniu w dniu 24 [...]

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 15/4, w obrębie miejscowości Jankowo, gm. Pakość

Pakość, 7 stycznia 2013r.KIO.6220.2.2.2013.AChZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka reprezentującego firmę PHU Merkury Andrzej Kowalczyk wnioskiem z dnia 26 marca 2012r., zgodnie z art. 38 oraz [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie działek położonych w miejscowości Rybitwy, gm. Pakość

                                            Pakość, 19 [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ludkowo oraz na terenie miejscowości Mielno, gm. Pakość

                                              [...]

Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2 i 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 4/7 oraz 27/5, w obrębie miejscowości Ludkowo, gm. Pakość

Pakość, 4 lipca 2012r. KIO.6220.8.12.2012.ACh ZAWIADOMIENIE W związku ze złożonym w dniu 16 marca 2012r. przez Pana Andrzeja Kowalczyk reprezentującego firmę PHU "MERKURY" Kopalnia Surowców Mineralnych -Wojdal Andrzej [...]

Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni jezdni i chodników na terenie działek nr 385 i 386 na ul. Dworcowej w Pakości

Pakość, 05 lipca 2012 r. KIO.6733.4.11.2012.MŻZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowaniaZgodnie z art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z [...]

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 15/4, w obrębie miejscowości Jankowo, gm. Pakość

Pakość, 31 maja 2012 r. KIO.6220.10.9.2012.ACh ZAWIADOMIENIE W związku ze złożonym w dniu 18 maja 2012r. przez Pana Andrzeja Kowalczyk reprezentującego firmę PHU "MERKURY" Kopalnia Surowców Mineralnych - Wojdal Andrzej [...]

Obwieszczenie - opracowanie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2009-2015

Pakość, 20 czerwca 2012 r.KIO.6220.12.5.2012.AChOBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 93/7, obręb Wielowieś, gm. Pakość

Pakość, 2 kwietnia 2012r. KIO.6220.9.8.2012.ACh ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym w dniu 27 stycznia 2012r. przez Panią Joannę Barczak zamieszkałą w Przedbojewicach 31, 88-150 [...]

Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2 i 3 MW w obrębie miejscowości Ludkowo, gm. Pakość

KIO.6220.8.11.2012.ACh ZAWIADOMIENIE W związku ze złożonym w dniu 16 marca 2012r. przez Pana Andrzeja Kowalczyk reprezentującego firmę PHU "MERKURY" Kopalnia Surowców Mineralnych - Wojdal Andrzej Kowalczyk raportem o [...]

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1MW na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 4/31 w obrębie m. Ludkowo

Pakość, 26 marca 2012 r.KIO.6220.2.7.2012.AChZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka reprezentującego firmę PHU Merkury Andrzej Kowalczyk wnioskiem z dnia 9 listopada 2010r., zgodnie z art. 38 oraz [...]

metryczka