2019 r.

2019 r.

Wydobywanie kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 55/12, 56/2, 57, 62/1, 79/1 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo

KIO.6220.9.2019.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość 1” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 34/87, obręb Dziarnowo

KIO.6220.10.2019.PGOBWIESZCZENIE o wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Panią XXXXX XXXXX, pełnomocnika Quadran Polska Sp. z o. o., wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2019r. (data wpływu: 27.08.2019r.), w sprawie wydania decyzji o [...]

Budowa słupa reklamowego, na terenie działki nr 3/3, obręb 4, m. Pakość

Pakość, 17 grudnia 2019 r.  KIO.6730.132.8.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 [...]

Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 217, obręb 3, m. Pakość.

Pakość, 17 grudnia 2019 r.   KIO.6730.110.13.2019   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Żabiej w Pakości wraz z wylotem do Kanału Noteckiego, na terenie działki nr 239/2 obr. 2, m. Pakość oraz działki nr 84 obr. Rybitwy, gm. Pakość.

Pakość, 12 listopada 2019 r.  KIO.6733.17.3.2019          OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielowieś 3) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 173, obręb Wielowieś

KIO.6220.8.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana M... B..., pełnomocnika firmy Worm 10 Sp. z o. o. z siedzibą w Chrząszczycach ul. Opolska 25a, 46-060 Chrząszczyce, wnioskiem [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielowieś 1) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 157/2 obręb Wielowieś

KIO.6220.6.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana M... B..., pełnomocnika firmy Worm 5 Sp. z o. o. z siedzibą w Chrząszczycach ul. Opolska 25a, 46-060 Chrząszczyce, wnioskiem z dnia [...]

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek położonych w obr. 4, m. Pakość, obr. Rybitwy, obr. Wielowieś, oraz obr. Giebnia, gm. Pakość.

Pakość, 04 listopada 2019 r.  KIO.6733.15.3.2019          OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na [...]

Budowa nabrzeża nr II wraz z pomostami, na terenie części działki nr 2/1, obręb Mielno, gm. Pakość.

Pakość, 18 października 2019 r.   KIO.6730.96.11.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Eksploatacja kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „WOJDAL 30” przewidywanego do realizacji na terenie działek nr 79/5, 92/1, 82 oraz 81/3 w miejscowości Wojdal

Pakość, dnia 26 września 2019 r. KIO.6220.2.2019.PG OBWIESZCZENIE Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej, na terenie części działek 134/2, 171 obr. Kościelec, gm. Pakość.

Pakość, 22 października 2019 r.   KIO.6733.14.8.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 [...]

Adaptacji budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów, na terenie działki 78/8 obr. 2, m. Pakość.

Pakość, 16 września 2019 r. KIO.6733.13.9.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) [...]

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki 235/1 obr. 2, m. Pakość

Pakość, 10 października 2019 r.   KIO.6733.12.9.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody usytuowanej przy ul. Jankowskiej w miejscowości Pakość, na terenie działek 331/1, 332/1 obr. 3, m. Pakość

Pakość, 11 września 2019 r.   KIO.6733.11.10.2019   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. [...]

Przebudowa, oraz zmiana sposobu użytkowania części socjalnej budynku kotłowni na cele mieszkalne, na terenie działki nr 417/2, obręb 3, m. Pakość.

Pakość, 01 sierpnia 2019 r.   KIO.6730.77.9.2019   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 [...]

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działki 34/92 obr. Dziarnowo, gm. Pakość.

Pakość, 03 grudnia 2019 r.   KIO.6733.10.15.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. [...]

Budowy hali sportowo-rekreacyjnej na terenie wsi Kościelec, na terenie działki 107 obr. Kościelec, gm. Pakość.

Pakość, 03 lipca 2019 r.   KIO.6733.9.7.2019   O B W I E S Z C Z E N I E  Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 [...]

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wylotu do rzeki Noteć na terenie działek 339/3, 339/4, 342/4 obr. 3, m. Pakość oraz działki 119 obr. Rybitwy, gm. Pakość.

Pakość, 17.07.2019 r.KIO.6733.8.15.2019O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej SN-15kV wraz ze słupami SN-15kV oraz budowa linii kablowych nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, obręb Rycerzewo, gm. Pakość.

Pakość, 12 marca 2019 r.  KIO.6733.2.6.2019   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek 34/15, 34/19, 36 obr. Dziarnowo, gm. Pakość

Pakość, 02 kwietnia 2019 r. KIO.6733.7.8.2019    O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. [...]

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 34/13, 34/15, 34/19, 36 obr. Dziarnowo, gm. Pakość.

Pakość, 10 kwietnia 2019 r.   KIO.6733.6.8.2019   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek 37/1, 127, 62/1 obr. Ludkowo, gm. Pakość.

Pakość, 02 kwietnia 2019 r.   KIO.6733.5.9.2019   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek 69, 81 obr. 2, m. Pakość.

Pakość, 11 marca 2019 r.   KIO.6733.4.8.2019   O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na terenie działki 20/3 obr. 2, m. Pakość.

Pakość, 04 kwietnia 2019 r.   KIO.6733.3.10.2019   O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. [...]

Budowa pola liniowego w istniejącej rozdzielni 110kV i zmiana wyprowadzeń trzech linii w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Pakość, na terenie części działki nr 67/4 obręb Wielowieś

Pakość, 24 stycznia 2019 r. KIO.6733.1.3.2019   O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) [...]

metryczka